Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

2.    Wydanie wielozyjęzycznego standardowego formularza w sprawie wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

  WNIOSEK

  PROCEDURA

3. Dowody osobiste

4. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejetru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

5. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

6. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

Wniosek o wpisanie do ewidencji

7. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

8. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Uchwała nr XIV/130/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pruszcz Gdański na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 158/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznejustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej

 

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego pdf

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego docx

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

10. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejadu środkami komunikacji publicznej dziecka i opiekuna, jeżeli rodzice zapewniają dowożenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o zwrot kosztów (docx)

Wniosek o zwrot kosztów (pdf)

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

11. Zwrot kosztów przejazdu - bilet dla ucznia

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego pn. „ Bilet dla ucznia” oraz wzoru wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia”

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

V. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

VI. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgłoszenie zakończenia realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji

VII. REFERAT FINANSOWY

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - osoba fizyczna

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - firma

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny