Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w przypadku rozliczenia biletów semestralnych wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” za okres od września do stycznia 2020 r. należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 lutego 2020 r. po termie wskazanym powyżej nie będą podlegały rozliczeniu i wypłacie świadczenia.


Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański

Praca w Urzędzie Gminy: płace i rozliczenia finansowe

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ferie w świetlicach wiejskich

Praca w Urzędzie Gminy: obsługa kasowa i finansowa

Ferie z instytucją kultury
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 29.01.(wyjątkowo Zastępca Wójta); 12.02.,26.02
 

Harmonogram obrad sesji w dniu 18 grudnia


W środę 18 grudnia w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20a) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 8:00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji
2. stwierdzenie quorum
3. przyjęcie porządku obrad
4. przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji

II. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta

IV. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

V. Sprawy sołeckie
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
2. Zapytania i wnioski sołeckie.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały bu-dżetowej na rok 2020, odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański, odczytanie uchwały Składu Orzeka-jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020-2023, opinia Komisji Działalno-ści Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 (zgodnie z art. 26 ust. 5 w związku z ust. 4 Statutu Gminy Pruszcz Gdański projekt uchwały zostanie dostarczony na 7 dni przed sesją)
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański (zgodnie z art. 26 ust. 5 w związku z ust. 4 Statutu Gminy Pruszcz Gdański projekt uchwały zostanie dostarczony na 7 dni przed sesją)
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

5. wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

6. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

7. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

8. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Suchy Dąb
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

9. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Pszczółki
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

10. wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

11. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

12. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

13. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

14. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

15. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 (projekt uchwały dostępny jest w kancelarii rady gminy, ze względu na obszerną zawartość został przekazany drogą elektroniczną)
(ref. M. Waguca-Jączek – Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

16. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref Oświaty i Spraw Społecznych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

17. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
(ref. P. Czajkowski - Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dysku-sja, głosowanie),

18. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” (załącznik nr 1 do projektu uchwały dostępny jest w kancelarii rady gminy, ze względu na obszerną zawartość został przekazany drogą elektroniczną)
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

19. nabycia działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

20. nabycia działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

21. nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

22. ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów
(ref. Przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański; opinia Komisji Stałych, zapoznanie się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Sołtysów, dyskusja, głosowanie).

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

VIII. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

IX. Wolne wnioski radnych.

X. Zakończenie sesji Rady Gminy

sesjawwwwww

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny