Porządek obrad sesji w dniu 30 sierpnia

Napisane: .


W dniu 30 sierpnia w Ośrodku Kultury, Sporty i Biblioteki publicznej w Cieplewie (u. Długa 20a) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji
2. stwierdzenie quorum
3. przyjęcie porządku obrad
4. przyjęcie protokołów z IX i X sesji

II. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom.

III. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.

V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

VI. Sprawy sołeckie.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2. Zapytania i wnioski sołeckie

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
3. zaciągnięcia kredytu długoletniego
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
4. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
(ref. D. Kulkowski – Zastępca Wójta; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
5. wprowadzenia zmian w uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej do jej składu osobowego
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),
6. wprowadzenia zmian w uchwale nr I/6/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej do jej składu osobowego
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),
7. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),
8. wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
9. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślina
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
10. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
11. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/64/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
12. ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów
(ref. M. Ficek – przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
13. przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób do 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański
(ref. B. Gałecka – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
14. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
15. wzniesienia pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną
(ref. A. Pałaszewska – Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
16. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położnych w Przejazdowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika wieczystego
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
17. nabycia działki nr 14/57 obręb Straszyn na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
18. sprzedaży działki nr 303/5 i udziału 1/5 części działki nr 303/1 obręb Rokitnica stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
19. sprzedaży działki nr 1760 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
20. nadania nazwy ulic w miejscowościach: Straszyn i Wiślina
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
21. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański w zakresie w zakresie odmowy rozpatrzenia przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na Zebraniu Wiejskim w Łęgowie w dniu 15 lipca 2019 r. pisma mieszkańców dotyczącego problemów komunikacyjnych na ulicy Topolowej w Łęgowie
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
22. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański w zakresie zawierania umów od 01.01.2018 r. na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie BIP
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
23. rozpatrzenia wniosku dotyczącego sporządzenia projektu uchwały w sprawie niezmiennego zachowania podczas planowanych w przyszłości zmian w MPZP funkcji podstawowej nieruchomości 268/27 w całości jako „zalesienia sfer źródliskowych” oznaczonych w MPZP jako LZ
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
24. przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
25. przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
26. przekazania wniosku przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
27. przekazania wniosku dot. przywrócenia przez właścicieli terenu nieruchomości 268/27 do pierwotnej funkcji podstawowej
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
28. przekazania wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych na naprawę drogi gminnej, która stanowi dojazd do działek o numerach 101, 102/1, 103/2, 103/3, 103/4, 106, 107 położonych w Bogatce
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
29. przekazania wniosku dot. kontynuacji inwestycji utwardzenia drogi gminnej (ul. Akacjowa w Juszkowie) płytami typu yomb na odcinku od nr 13 do 19
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
30. przekazania wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych na utwardzenie, oświetlenie i koszenie drogi gminnej ul. Sokola w Jagatowie
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie).

VIII. Wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
1. Przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, wyłonienie przez komisję przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
3. Ustalenie przez Radę Gminy sposobu głosowania.
4. Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
5. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, ustalenie wyników głosowania.
6. Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołu głosowania.
7. Przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
8. Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
9. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustalenie wyników głosowania.
10. Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołu głosowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

X. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

XI. Informacja radcy prawnego dotycząca uprawnienia radnego do uzyskiwania dokumentów kierowanych do Rady Gminy Pruszcz Gdański oraz komisji stałych Rady Gminy Pruszcz Gdański.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.

sesja1

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny