Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 
Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 26.02
 

UWAGA BEZPŁATNE „CZIPOWANIE” PSÓW!Każdy mieszkaniec gminy Pruszcz Gdański może bezpłatnie oznakować swojego psa w jednej z poniższych lecznic:

Gabinet Weterynaryjny
Ul. Piłudskiego 1a
Rotmanka
(budynek Activa)
Tel. 603 682 295


Gabinet Weterynaryjny
Ul. Spokojna 1
83-031 Łęgowo
Tel. 535-306-625

Gabinet Weterynaryjny Reksio
Ul. Korzeniowskiego 36
83-000 Pruszcz Gdański
Tel. 58 692 64 76

Gabinet Weterynaryjny
ul. Paderewskiego 3
Pruszcz Gdański

W ramach znakowania każdy właściciel otrzymuje:
rejestrację w Ogólnopolskiej Bazie Danych,
rejestrację w Europejskim Systemie Baz Danych,
mikroczip ISO 11784 (wraz z implantacją),
nylonowy pasek identyfikacyjny do zaczepienia na obrożę z informacją, iż pies jest oznakowany.


Więcej informacji na stronie www.oznakujpsa.pl pod hasłem Gmina Pruszcz Gdański.

Drukuj

Polityka prywatności

Ciasteczka   (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na   Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych   stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony   internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas   jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało   połączenie ze stroną internetową. Więcej informacji na temat "cookies" >> http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Urząd Gminy Pruszcz Gdański używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:
Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu  poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w   przeglądarce internetowej. {Play}

Drukuj

Fundusz alimentacyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, iż okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się od 01.10.2012r. i trwa do 30.09.2013r.

WAŻNE!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013 rozpocznie się 1 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia  7 września 2007r.(Dz.U. z 2009r. nr.1 poz.7 z późn. zm.) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informujemy, że ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z kompletem dokumentów  należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pruszcz Gdański  z siedzibą w Cieplewie    ul. Długa 20 a  , Cieplewo  83-031 Łęgowo tel. 58 691 15 01 wew.1007.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. zawarła związek małżeński.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANY JEST KOMPLET DOKUMENTÓW

-wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji

-zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  tj. 2011r.

-oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2011r.

-oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:

-oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

-oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym tj.2011r. poprzedzającym okres świadczeniowy

-uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej

-orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

-zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

-informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.

-orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

Wzór wniosku Fundusz Alimentacyjny

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny