Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w przypadku rozliczenia biletów semestralnych wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” za okres od września do stycznia 2020 r. należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 lutego 2020 r. po termie wskazanym powyżej nie będą podlegały rozliczeniu i wypłacie świadczenia.


Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański

Praca w Urzędzie Gminy: płace i rozliczenia finansowe

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ferie w świetlicach wiejskich

Praca w Urzędzie Gminy: obsługa kasowa i finansowa

Ferie z instytucją kultury
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 29.01.(wyjątkowo Zastępca Wójta); 12.02.,26.02
 

Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

2.    Wydanie wielozyjęzycznego standardowego formularza w sprawie wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

  WNIOSEK

  PROCEDURA

3. Dowody osobiste

4. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejetru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

5. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

6. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

Wniosek o wpisanie do ewidencji

7. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

8. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Uchwała nr XIV/130/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pruszcz Gdański na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 158/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznejustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej

 

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego pdf

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego docx

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

10. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejadu środkami komunikacji publicznej dziecka i opiekuna, jeżeli rodzice zapewniają dowożenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o zwrot kosztów (docx)

Wniosek o zwrot kosztów (pdf)

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

11. Zwrot kosztów przejazdu - bilet dla ucznia

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego pn. „ Bilet dla ucznia” oraz wzoru wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia”

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

V. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

VI. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgłoszenie zakończenia realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji

VII. REFERAT FINANSOWY

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - osoba fizyczna

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - firma

 

Drukuj

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


PRZEMOCY!
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ
LUB JEJ ŚWIADKIEM
PRZERWIJ MILCZENIE!
REAGUJ!Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji i pomocy. Masz prawo do procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY!!!Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Na terenie gminy Pruszcz Gdański
Tel. 58 691 16 98
w godzinach pracy tutejszego Ośrodka

I.    Informacje ogólne-
Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.

Od listopada 2011r. na terenie Gminy Pruszcz Gdański funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/201, mający swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie. W jego skład wchodzi 19 członków, przedstawicieli następujących instytucji:

•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie
•    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•    Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim
•    Zespół Szkół w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 70
•    Zespół Szkół im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
•    Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance
•    Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie im. prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego
•    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince
•    Szkoła Podstawowa w Wiślinie
•    Szkoła Podstawowa im.Romualda Traugutta w Wojanowie
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
•    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
•    SAD REJONOWY W GD. Południe w Gdańsku
•    Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański
•    Prokuratura Rejonowa Pruszcz Gdański
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna "FAMILIA"
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lech- Med” Rusocin

Głównym zadaniem Zespołu jest:
•    integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.


II.    PROCEDURA NK


Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, dotyczyć może każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status społeczny. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Przemoc powoduje skutki w wielu aspektach życia człowieka – rozpadają się więzi społeczne, pojawia się coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.

PAMIĘTAJ!!!

Niebieska Karta nie jest sankcją wymierzoną przeciw komukolwiek! Nie służy do wymierzania sprawiedliwości, nie jest środkiem karnym, egzekucyjnym ani represyjnym. Nie ma też pełnić roli sankcji moralnej ani towarzyskiej. Niebieska Karta nie zastępuje społecznego obowiązku zawiadomienia o popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (art.304 kpk).  Niebieska Karta nie jest instrumentem jedynym, ani też gwarantującym skuteczność interwencji - ale bardzo ważnym w procesie pomagania. Służy do dokumentowania przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny.
Dlaczego warto sporządzać Niebieską Kartę?
•    UJAWNI PRZEMOC
•    CHRONI POKRZYWDZONYCH
•    PODEJMUJE DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY

III.    Pliki PDF:
1.    Pakiet dla osoby dotkniętej przemocą
2.    Karta praw dla osoby dotkniętej przemocą
3.    Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc
4.    Ulotka GKRPA

Drukuj

UWAGA!!!
Od 19 maja 2014 roku Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
w Będzieszynie
będzie NIECZYNNY W PONIEDZIAŁKI

Zapraszamy:
od wtorku do piątku w godz. 14:00 – 18:00
i w soboty w  godz. 9:00-13:00

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny